been

been
{{been}}{{/term}}
[lichaamsdeel met betrekking tot de mens] leg〈in uitdrukkingen vaak〉 foot
[lichaamsdeel met betrekking tot een dier] leg
[bot; stof waaruit botten bestaan] bone
[gebeente] bones 〈meervoud〉
[met betrekking tot een kous; met betrekking tot een voorwerp] leg
[wiskunde] sideleg
voorbeelden:
1   〈figuurlijk〉 op zijn achterste benen gaan staan be up in arms
     〈figuurlijk〉 op eigen benen staan stand on one's own (two) feet
     een houten been a wooden leg
     op het verkeerde been gezet worden 〈sport〉 be wrong-footed; 〈figuurlijk〉 be misled; 〈informeel; figuurlijk〉 be sent barking up the wrong tree
     〈figuurlijk〉 hij is met het verkeerde been uit bed gestapt he got out of bed on the wrong side
     〈figuurlijk〉 dat was tegen het zere been that touched on a sore spot
     hij brak zijn been he broke his leg
     〈figuurlijk〉 de benen nemen (make a) run for it
     de benen strekken stretch one's legs
     met de benen over elkaar with one's legs crossed
     zich op de been houden 〈ook figuurlijk〉 keep going
     er was veel volk op de been a great many people were about
     ik kan niet meer op mijn benen staan I can't keep on my feet any longer
     een leger op de been brengen raise an army
     op de been blijven remain on one's feet
     weer op de been zijn be up and about (again)
     hij is al de hele dag op de been he's been on his feet all day
     〈figuurlijk〉 dat hield me op de been that's what kept me going
     stevig op zijn benen staan be steady on one's legs
     goed ter been zijn be a good walker
     met beide benen op de grond staan 〈figuurlijk〉 have one's feet firmly on the ground
     〈figuurlijk〉 hij staat al met één been in het graf he has one foot in the grave
     〈figuurlijk〉 ik heb geen benen meer om op te staan my feet are killing me
     〈figuurlijk〉 geen been hebben om op te staan not have a leg to stand on
     zich de benen uit het lijf lopen run one's legs off
     〈spreekwoord〉 het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen it is no easy matter to bear prosperity decently
5   de benen van een passer the legs of a pair of compasses
6   de benen van een hoek the sides of an angle
¶   ergens geen been in zien make no bones about something

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • been — [bi:n, bın US bın] [: Old English; Origin: gebeon] 1.) the past participle of ↑be 2.) a) used to say that someone has gone to a place and come back been to ▪ I ve never been to Japan. have been to do sth ▪ Have you been to see the Van Gogh… …   Dictionary of contemporary English

 • been — been; car·a·been; car·been; cau·been; gom·been; she·been; …   English syllables

 • Been — [OE. beon, ben, bin, p. p. of been, beon, to be. See {Be}.] The past participle of {Be}. In old authors it is also the pr. tense plural of {Be}. See 1st {Bee}. [1913 Webster] Assembled been a senate grave and stout. Fairfax. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • been — pp. of BE (Cf. be). Dismissive slang phrase been there, done that attested from 1994 (been there had the experience, usually of something disreputable, is from 1880s) …   Etymology dictionary

 • been-to — UK US noun [countable] [singular been to plural been tos] west african informal someone who has lived in the UK, especially for part of their education Thesaurus: educated people and experts …   Useful english dictionary

 • been — / bot bonyo been / voet futu …   Woordenlijst Sranan

 • Been — may refer to:*pungi, wind instrument *Rudra Veena, string instrument *past participle of the verb to …   Wikipedia

 • Been — Been, S. Behen …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • been — the past participle of be …   Usage of the words and phrases in modern English

 • been — [bin; ] often [ ben; bēn] vi. [ME ben < OE beon: see BE] pp. of BE …   English World dictionary

 • Been — Mario Been Spielerinformationen Voller Name Mario Been Geburtstag 11. Dezember 1963 Geburtsort Rotterdam, Niederlande Position Mittelfeld Vereine als Aktiver1 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”